Władze Podkarpackiego Klubu Golfowego:

Władze Podkarpackiego Klubu Golfowego:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Kamil Kędzior
Wiceprezesi Zarządu Stowarzyszenia:
– Joanna Mikuszewska-Szombara
– Stanisław Sroka
– Witold Kałamarz

Head Pro – Jarosław Lenart
Kapitan Klubu – Witold Kałamarz
Dyrektor Klubu – Grzegorz Paterak

 

STATUT STOWARZYSZENIA PODKARPACKI KLUB GOLFOWY

 Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Stowarzyszenie PODKARPACKI KLUB GOLFOWY określane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną działającym jako stowarzyszenie kultury fizycznej na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. 2001 r., Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

2.       Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wola Dalsza, gmina Białobrzegi, województwo  podkarpackie.

3.       Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.       Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

5.       Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

6.       Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

7.       Stowarzyszenie może używać godła, odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Wzór godła, odznak i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

8.       Stowarzyszenie współpracuje w zakresie swojej działalności z innymi organizacjami sportowymi.

9.       Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji golfowych.

10.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza polegającą na:

– handlu detalicznym poza siecią sklepową
– działalności związanej ze sportem (organizowanie imprez i zawodów sportowych, prowadzenie obiektów sportowych)
– restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
– catering
– usługowa działalność gastronomiczna
– wynajem i zrządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Rozdział II – Cele i sposoby działania

 § 2

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1)       rozwój i popularyzacja golfa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
2)       tworzenie bazy treningowo – rekreacyjnej,
3)       propagowanie zdrowego stylu życia,
4)       doskonalenie sportowych umiejętności golfowych,
5)       dbanie o przestrzeganie reguł gry w golfa i związanej z tym etykiety,
6)       budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
7)       rozwój świadomości  i kształtowanie postaw obywatelskich,
8)       współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi działającymi na rzecz popularyzacji golfa,

2.        Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)       pozyskiwanie dla swoich członków prawa do gry na polach  golfowych.
2)       prowadzenie nauki gry w golfa,
3)       Umożliwianie członkom Stowarzyszenia doskonalenia i rozwijania umiejętności gry w golfa,
4)       organizowanie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz współzawodnictwa sportowego w zakresie golfa,
5)       rozwijanie współpracy pomiędzy klubami golfowymi,
6)       organizowanie zawodów golfowych  oraz imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i turystyczno-rekreacyjnym,
7)       pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych wspomagających realizację celów określonych w Statucie,
8)       prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z  postanowieniami statutu i przepisami prawa,

 Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 3

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)       zwyczajnych,
2)       wspierających,
3)       honorowych,
4)       uczestników.

2.       Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia

3.       Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie jak  i cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a także cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, złoży deklarację członkowską, uiści opłatę wpisową i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

4.       Członek zwyczajny ma prawo do:

1)       korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,
2)       zgłaszania wniosków oraz wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących celów, sposobów działania i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3)       uczestniczenia z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu Członków,
4)       zaskarżania do Komisji Rewizyjnej uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
5)       korzystania z pomocy, rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,
6)       noszenia odznaczeń Stowarzyszenia,
7)       korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego w granicach i na zasadach określonych w regulaminie ustanowionym przez Zarząd Stowarzyszenia,
8)       brania udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie zawodach, kursach, szkoleniach, obozach oraz imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym, turystycznym,  sportowym i rekreacyjnym.

5.       Do obowiązków członka zwyczajnego należy w szczególności:

1)           przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2)           popieranie i czynne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3)           regularne opłacanie składek członkowskich,
4)           przyczynianie się do rozwoju Stowarzyszenia oraz dbania o jego dobre imię.

6.       Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarują na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową, złożą deklaracje członkowską oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

7.       Członek wspierający korzysta z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu wymienionych w ust. 4 pkt. 2), 4)–8) niniejszego paragrafu oraz do uczestniczenia na Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

8.       Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy ma takie same prawa i obowiązki jak członek wspierający, chyba że jest jednocześnie członkiem zwyczajnym.

9.       Członek honorowy zwolniony jest od opłacania składek członkowskich.

10.    Członkiem uczestnikiem mogą być:

1)       osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych przy czym osoby do 16 roku życia jedynie za zgodą przedstawicieli ustawowych,
2)       studenci oraz doktoranci do ukończenia 30 roku życia.

11.    Członek uczestnik ma takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny, ale bez prawa głosowania na Walnym Zebraniu Członków oraz nie korzysta z  czynnego i biernego prawa wyborczego do jego władz.

 § 4 Ustanie członkostwa

1.        Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)       wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
2)       śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3)       wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

2.        Członek może wystąpić ze Stowarzyszenia składając Zarządowi swoją pisemną rezygnację po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia. Zarząd w terminie 14 dni po przedłożeniu rezygnacji członka, podejmuje uchwałę o jej przyjęciu i skreśleniu członka z listy członków Stowarzyszenia.

3.         Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje w szczególności w przypadku:

1)       nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek członkowskich przez okres  2 kwartałów,
2)       działania członka na szkodę Stowarzyszenia,
3)       rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia.

4.        Zarząd dokonuje wykluczenia członka ze Stowarzyszenia w drodze uchwały podając w uzasadnieniu jego przyczyny oraz informując członka listem poleconym  o jego wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

5.        Osoba wykluczona ma prawo do zapoznania się z uzasadnieniem podjęcia przez Zarząd uchwały o jej wykluczeniu ze Stowarzyszenia oraz do wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej, która winna rozpatrzyć odwołanie w ciągu 30 dni. Decyzja  Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

6.        Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 5.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

 § 5

1.       Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1)       Walne Zebranie Członków,
2)       Zarząd,
3)       Komisja Rewizyjna.

2.       Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

3.       W przypadku śmierci, ustąpienia lub wykluczenia członka Stowarzyszenia w trakcie pełnienia przez niego kadencji we władzach Stowarzyszenia, skład organu może zostać uzupełniony przez Walne Zebranie Członków.

§ 6 Walne Zebranie Członków

1.        Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.        W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)       z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2)       z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający i uczestnicy.

3.        Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd.

4.        Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co roku jako sprawozdawcze i co  4 lata jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

5.        Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o miejscu, terminie i godzinie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków co najmniej 7 dni przed planowanym zebraniem oraz proponowanym porządku obrad listami poleconymi, faksem lub w inny skuteczny sposób przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

6.        Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków, w terminie o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną, przepis ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

7.        Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

8.        Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)       uchwalanie statutu, jego zmian oraz programu działania Stowarzyszenia,
2)       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz sprawozdań finansowych,
3)       wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4)       udzielanie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia,
5)       podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego po rozwiązaniu majątku Stowarzyszenia,
6)       nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
7)       przyznawanie odznaczeń klubowych,
8)       podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.
9.        Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący, wybierany w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych członków.

10.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:

1)       z własnej inicjatywy,
2)       na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)       na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

11.     Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

12.     Tajne głosowanie zarządza się jeśli uprzednio zostanie podjęta uchwała o tajności głosowania.

§ 7 Zarząd

1.        Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.        Zarząd składa się z min. 3 osób. W skład Zarządu wchodzi: Prezes, Skarbnik i Sekretarz.

3.        Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania i przyjmowania w jego imieniu wszelkich  oświadczeń woli, w tym także w przedmiocie jego praw i obowiązków majątkowych upoważnionych jest Prezes Zarządu działający łącznie ze Skarbnikiem.

4.        Do zakresu działań Zarządu należy:

1)         realizacja celów statutowych Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)         kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
3)         zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz wnioskowanie o podjęcie uchwał w określonych sprawach,
4)         składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
5)         określanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia oraz sposobów i środków ich realizacji,
6)         ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
7)         ustalanie wysokości składek członkowskich,
8)         sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
9)         przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie osób z listy członków Stowarzyszenia,
10)      rozpatrywanie sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia,
11)      udzielanie pochwał, przyznawanie dyplomów uznania, nagród rzeczowych oraz udzielania upomnień, nagan członkom  Stowarzyszenia,
12)      podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach  nie zastrzeżonych dla wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej.

5.        Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby.

6.        Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

7.        W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

8.        Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 8 Komisja Rewizyjna

1.        Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

2.        Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

3.        Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1)       kontrola bieżącej działalności Zarządu, pod kątem celowości, oraz legalności,
2)       występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniami wyjaśnień,
3)       wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków,
4)       zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w przypadkach określonych  w niniejszym Statucie,
5)       składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności w tym przedstawianie oceny z działania Zarządu,
6)       składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

4.        Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

5.        Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6.        Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.

  Rozdział V – Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 9

1.        Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.        Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)       składki członkowskie,
2)       darowizny, zapisy i spadki,
3)       wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
4)       dotacje,

3.        Składki członkowskie powinny być opłacane miesięcznie Skarbnikowi Stowarzyszenia w terminie i wysokości ustalonej przez Zarząd. Zebranie Członków. Nowo przyjęci członkowie opłacają pierwszą składkę w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu ich na członków Stowarzyszenia.

4.        Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.        Cały dochód uzyskiwany ze źródeł wskazanych w ust. 2 Stowarzyszenie przeznacza na realizacje celów statutowych.

Rozdział VI – Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 10

1.        Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.        Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.        Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała  ostatniego Walnego Zebrania Członków nie stanowi inaczej.

4.        Wszelkie zmiany Statutu winny być zatwierdzone przez organ rejestrujący.

Rozdział VII – Przepisy końcowe

 § 11

1.        Członek Stowarzyszenia może z ważnych powodów zawiesić swoje członkostwo w Stowarzyszeniu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, składając Zarządowi swoje pisemne oświadczenie woli wraz z uzasadnieniem. Zarząd w drodze uchwały zawiesza członkostwo.

2.        W okresie zawieszenia członkostwa, członek nie uiszcza składki członkowskiej.

3.        Członek nie może zawieszać swojego członkostwa więcej niż dwa razy, przy czym między jednym zawieszeniem członkostwa a drugim musi upłynąć okres co najmniej 12 miesięcy.

4.        Za szczególne osiągnięcia na rzecz Stowarzyszenia, a w szczególności za:

1)       aktywną pracę w jego strukturach, oraz
2)       wybitne osiągnięcia sportowe,

Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może przyznać członkowi brązowe, srebrne lub złote odznaczenie klubowe.

5.        Zarząd może wyróżnić członka Stowarzyszenia: pisemną pochwałą, dyplomem uznania lub nagrodą rzeczową jak również może wymierzyć członkom Stowarzyszenia kary upomnienia lub nagany w szczególności za naruszenie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

6.        W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy.

Nasi

Partnerzy

pzu
Developres
compensa
multifarb
Dwa Stawy
kancelaria KamińskiKamiński
Casino Vodka